top of page

Politică de confidențialitate

ASOCIAȚIA „COLȚ DE BANAT”, entitate care deține prezenta pagină de internet Visit Jimbolia, cu sediul în localitatea Comloșu Mic, str. Pricipală nr. 425, 307121 telefon 0744768346, e-mail coltdebanat@gmail.com, înscrisă în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare cu nr. 2/26.02.2021, CIF 44120688, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ale beneficiarului care sunt furnizate de către beneficiarul direct sau reprezentanții acestuia. 

Definitii
Urmatorii termeni, indiferent daca sunt scrisi cu majuscule sau cu litera mica, vor avea urmatoarea semnificatie:
- “Operator” inseamna entitatea care determina scopurile si mijloacele prelucrarii de Date cu caracter personal;
- “Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana vizata identificata sau identificabila, adica o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, astfel cum aceasta definitie mai poate fi actualizata sau modificata prin Legislatia privind Protectia Datelor, colectate direct de catre Operator sau conform imputernicirii data de catre acesta;
- “Persoana vizata” inseamna persoana ale carei Date cu Caracter Personal sunt utilizate de catre oricare dintre Parti si transmise catre cealalta Parte pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin Contractul principal.
- “Legislatia privind Protectia Datelor” inseamna Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal si legislatia aplicabila in Romania, inclusiv actele cu caracter secundar, regulile de interpretare, recomandarile si orice alte acte cu caracter normativ emise de catre Comisia Europeana, Biroul European de Protectie a Datelor cu Caracter Personal sau Autoritatea de Supraveghere competenta, astfel cum pot fi modificate la diferite intervale de timp, aplicabile Prelucrarii de Date conform prezentului Acord;
- “GDPR” inseamna Regulamentul UE nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protectia datelor).
- “Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea, astfel cum aceasta definitie mai poate fi actualizata sau modificata prin Legislatia privind Protectia Datelor.
-  „Incalcarea Securitatii Datelor cu Caracter Personal” inseamna o incalcare a securitatii care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea sau la orice alta situatie care poate fi interpretata ca o incalcare potrivit Legislatiei privind Protectia Datelor;
- “Autoritatea de supraveghere” inseamna o autoritate publica independenta care isi are sediul pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene care au aderat la GDPR

ASOCIAȚIA „COLȚ DE BANAT” colectează, prelucrează și stochează, prin mijloace manuale și/sau automatizate nume, prenume, semnătură, adresă, telefon, e-mail și imagine (fotografii sau imagini video). Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință, în vederea executării în condiții optime a contractului, iar imaginile captate (foto și/ sau video) sunt folosite pentru a promova pe rețelele de socializare, site-uri sau alte mijloace media numele, marca, emblema, imaginea și proiectele educaționale ale Asociației „Colț de Banat”. Aceste date cu caracter personal vor fi păstrate pe toata durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare care nu vor depasi o perioada 1 an. Imaginile captate (foto și/ sau video) vor rămâne încărcate pe site-ul și pagina de Facebook a Asociației pentru o perioadă de 1 an.

Datele cu caracter personal NU vor fi transferate în afara teritoriului României. 

Atât Sponsorul, cât și Beneficiarul au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului. 

Conform Regulamentului, beneficiarul are dreptul de a solicita in scris o confirmare a faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR); dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, art. 16 GDPR); dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR); dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea procesarii, articolul 18 GDPR); dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la opozitie, articolul 21 GDPR); dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerati ca drepturile dumneavoastra au fost incalcate (articolul 77 GDPR); dreptul de a exercita o cale de atac impotriva unei decizii a unei autoritati de supraveghere (articolul 78 GDPR); dreptul de a va adresa unei instante judecatoresti competente, in cazul in care considerati ca drepturile dumneavoastra au fost incalcate (articolul 79 GDPR); dreptul de a obtine despagubiri de la operator, in cazul in care considerati ca drepturile dumneavoastra derivate din prelucrarea datelor prin intermediul mijalocelor video au fost incalcate (articolul 82 GDPR).

Pentru exercitarea acestor drepturi, beneficiarul se poate adresa Asociația „Colț de Banat”, printr-o cerere scrisă, datată și semnată la adresa - str. Principală, nr. 425, Comloșu Mic - sau prin e-mail la coltdebanat@gmail.com. Dacă unele dintre date sunt neconforme cu realitatea, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil, pentru a le rectifica și remedia. Dacă sunteți de părere că Asociația „Colț de Banat” a încălcat vreun drept privind acest subiect, începând cu 25 mai 2018, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 

bottom of page